Nadat een kind bij ons wordt aangemeld, vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Daarna volgt een onderzoek. Tijdens het onderzoek maken we gebruik van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

Een uitleg van onze werkwijze

Zo gaan wij te werk

We bespreken de bevindingen van het onderzoek met de ouders/verzorgers. Vervolgens stellen we een behandelplan op. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, kan deze thuis plaatsvinden. Bij baby’s van 0-1 jaar komen we vaak aan huis. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling brengen we schriftelijk verslag uit aan de verwijzer.

Ons uitgangspunt bij de behandeling is de hulpvraag van het kind en/of de ouders/verzorgers. Wij kijken zowel naar de mogelijkheden als de onmogelijkheden van het kind. We gaan aan de slag vanuit een positieve benadering en motivatie. We maken gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Problemen in de motorische ontwikkeling bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Vaak zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van het leren, de spraak en de taal, en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Zo nodig nemen wij, met uw toestemming, contact op met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd, middels een 4 jarige opleiding, in het bewegingsapparaat en de motorische ontwikkeling van kinderen.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt het kind spelenderwijs en geeft daarbij ook voorlichting en advies aan de ouders. Hij of zij werkt altijd met een behandelplan; waar nodig in overleg met de arts (specialist), leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind!

Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen

Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.