Werkwijze

Wat is de werkwijze van de kinderfysiotherapeut?

Nadat een kind bij ons wordt aangemeld, vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Daarna volgt een onderzoek. Tijdens het onderzoek maken we gebruik van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

We bespreken de bevindingen van het onderzoek met de ouders/verzorgers. Vervolgens stellen we een behandelplan op. 
Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, kan deze thuis plaatsvinden. Bij baby’s van 0-1 jaar komen we vaak aan huis. 
Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling brengen we schriftelijk verslag uit aan de verwijzer.

Ons uitgangspunt bij de behandeling is de hulpvraag van het kind en/of de ouders/verzorgers. Wij kijken zowel naar de mogelijkheden als de onmogelijkheden van het kind. We gaan aan de slag vanuit een positieve benadering en motivatie. We maken gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Problemen in de motorische ontwikkeling bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Vaak zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van het leren, de spraak en de taal, en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Zo nodig nemen wij, met uw toestemming, contact op met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.